Drukkerij en Uitgevers-Vennootschap Futura te Leiden serie B, 1 juli 1913, 5% obligatie, f 100,00

Kerngegevens

Jaar 1913
Soort obligatie
Categorie Overige
Coupure f 100,00
Stuknummer 20

drukkerij-en-uitgevers-futura-obl-5-1913

Opgericht in 1904 door de heer P.J.M. Aalberse die in de wereld van de katholieke pers en uitgeverij een vooraanstaande plaats innam en wilde innemen, staat buiten kijf. Hij was schrijvend actief als (hoofd)redacteur van en medewerker aan tal van katholieke dagbladen en tijdschriften.

Uit alles blijkt dat Aalberse wel een goed oog had voor de ontwikkelingen op de markt van gedrukte media, maar van commercieel talent was gespeend. Door zijn benoeming tot hoogleraar in Delft (1916) en zijn ministerschap (1918-1925) slaagde hij er bovendien niet in voldoende greep te krijgen op Het Centrum, waarin steeds meer geleend geld werd gestoken. Een faillissement kon in 1923 net worden voorkomen, maar bleef in de jaren daarna voortdurend dreigen. Daardoor was ook de financiële toestand van het daarmee verweven Futura-concern onveranderd kritiek. Door deze zakelijke perikelen en de voortdurende kans op een financieel schandaal werd Aalberse positie in het katholieke politieke en sociale organisatieleven vanaf het midden van de jaren 1920 steeds kwetsbaarder. Een oplossing was dringend nodig.

Pogingen om kandidaten te vinden voor de overname van Het Centrum en Futura bleven vergeefs, evenals die voor het verwerven van investeringskrediet. Zijn vrienden W.H. Nolens en de sociale voorman en geestelijke A. Ariëns brachten in 1924 een steunsyndicaat van vermogende katholieken bijeen voor een reddingspoging, om het politieke schandaal te voorkomen dat een faillissement zou veroorzaken. Onmiddellijk na zijn aftreden als minister in augustus 1925 nam Aalberse de leiding van Het Centrum op zich. Het Futura-concern werd vrijwel geheel uitgekleed. Veel succes had dat niet. Besprekingen over een overname door grote katholieke uitgeverij De Spaarnestad liepen spaak, evenals andere pogingen tot samenwerking of overname. In april 1929 gaf Aalberse het op en trad terug. Tijdens een grote krantenfusie in de jaren 1931-1932 werd Het Centrum uiteindelijk toch door De Spaarnestad overgenomen.

Aandeel is ondertekend door de directeur Arnold Smits.

Exploitatie van een drukkerij, het uitgeven en verkopen van platen en boeken, brochures, vlugschriften en periodieken.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie