Handels- Assurantie- en Crediet Onderneming, 21 oktober 1926, aandeel eerste serie, f 100,00

Kerngegevens

Jaar 1926
Soort Aandeel
Categorie Banken
Coupure f 100,00
Stuknummer 151

Opgericht 27 september 1926. Maatschappelijk kapitaal f 100.000,00 verdeeld in 2 series groot f 50.000,00,  zijnde elke serie verdeeld in 20 aandelen elk groot f 500,00, 60 aandelen elk groot f 250,00 en 250 aandelen elk groot f 100,00.

Het statutaire doel van deze onderneming is kredietverlening, benevens het vervullen van hoofdagentschappen van verzekeringsmaatschappijen . In werkelijkheid was deze N.V. echter een loterij-onderneming, ten behoeve waarvan zijn in 1926 een premie-obligatielening ten bedrage van f 420.000,00 heeft uitgeschreven, waarvan een bedrag van ongeveer f 200.000,00 was geplaatst. De obligaties met een nominale waarde van  f 100,00 per stuk, geven een permanente winstkans gelijk aan die van de Nederlandse Staatsloterij. Op 19 december 1950 werd echter de laatste premietrekking gehouden, daar het ingevolge de wijziging van de Loterijwet de HACO verboden werd een winkans aan de obligaties te verbinden. Hierdoor werden de bepalingen van het prospectus van uitgifte van kracht volgens welke de volgestorte obligatie een rente moesten geven van 6% per jaar, tot deze waren uitgeloot, waarna de houder recht had op een bedrag van f 100,00.

Destijds was de financiële positie van de HACO zodanig dat het afwikkelen van de lening met vertrouwen kon worden tegemoet gezien. In 1953 en 1954 heeft de toenmalige directeur van de  HACO N.V. de onderneming  financieel geïnteresseerd bij een bouwonderneming. Door niet geheel verklaarbare oorzaken heefd de bouwonderneming in die jaren zeer grote verliezen geleden, waardoor de financiële positie van de HACO werd verzwakt. De heer L.J. Cammel was in 1958 de directeur en was een der oprichters van de N.V., wijt de grote verliezen met het bouwen van woningen aan de onkundigheid van de vorige directeur.

Het totale verlies per 31 december 1957 was reeds meer dan f 1,1 miljoen en er was geen enkel uitzicht op verbetering. Het aandelenkapitaal van nog geen f 32.000,00 was reeds lang opgebruikt, zodat alle verliezen ten laste kwamen van de obligatie-houders. De verplichte rentebetalingen en aflossingen werden van 1957 niet meer gedaan. Op 21 mei 1959 werd HACO failliet verklaard.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie